Disclaimer

De website www.clippergifts.nl wordt beheerd en geëxploiteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clipper B.V. te Helmond (hierna te noemen: "Clipper"). Clipper is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17066767. 

Door deze website te bezoeken en/of kennis te nemen van de op (of via) deze website aangeboden informatie, stemt de gebruiker van de website in met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze disclaimer ziet op de gehele inhoud van de website van Clipper en is van toepassing op een ieder die de website bezoekt en/of kennis neemt van de op (of via) deze website aangeboden informatie.

Clipper besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling, inhoud, toegankelijkheid, compleetheid, correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van (de informatie op) haar website. Desondanks kan zij niet garanderen dat (de informatie op) haar website juist en/of volledig en/of toegankelijk en/of actueel is.

Clipper kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van een gebruiker en/of derden als gevolg van het gebruik van (de informatie, gegevens, adviezen, ideeën, enzovoort op) haar website, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de website te raadplegen. Hetzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt doordat informatie niet actueel c.q. verouderd is en voor schade veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet. Voormelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van (de informatie op) de website.

Alle rechten omtrent (de informatie op) de website, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, berusten bij Clipper. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Clipper is het niet toegestaan om (de informatie op) deze website, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, of over te dragen.

Clipper behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website en deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, al dan niet gedeeltelijk, te wijzigen of verwijderen. Wijzigingen in de disclaimer zullen worden gepubliceerd op de website van Clipper. Clipper raadt u dan ook aan om de website en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Deze disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 4 januari 2016.


E-mail disclaimer

De informatie/inhoud van dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. Clipper staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit emailbericht, noch de tijdige ontvangst ervan. Clipper garandeert dat een verzonden e-mail is gescand op virussen, echter kan niet garanderen dat een verzonden emailbericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van derden en is daarvoor ook niet aansprakelijk. Indien bovenstaand emailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de inhoud niet te gebruiken maar Clipper direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan

Deze e-mail disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 4 januari 2016.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

T: 0492 530 230 (bereikbaar tussen 8.00 en 17.00)

LogoTool