PRIVACY STATEMENT

 

Inleiding

Dit is het Privacy statement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plato Group B.V. handelend onder de naam Clipper te Helmond (hierna te noemen: "Clipper"), houder van de website:

 

https://www.clippergifts.nl/

 

Clipper is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Clipper hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. Clipper houdt zich hierbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van Clipper, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacy statement.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met Clipper (zoals telefonisch of schriftelijk), raakt Clipper bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: (bedrijfs)naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. We kunnen daarnaast informatie verzamelen die je via social media met ons deelt, als je ons liket, meedoet aan een actie of contact met ons zoekt.

 

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Clipper, legt Clipper tevens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s) door middel van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Clipper zie ons cookie statement. Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de  versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website en sociale media van Clipper te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

 

Clipper als verwerker

Clipper levert gepersonaliseerde producten voor klanten veelal direct aan de eindklant. In het kader van deze dienstverlening verwerken wij (persoons)gegevens in de rol van (sub)verwerker. Het versturen van de producten naar de eindklant en daarmee het verwerken van deze persoonsgegevens vinden plaats in opdracht van Clipper-klanten.

 

Clipper verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een catalogus of offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de “Mijn” omgeving, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt Clipper de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht Clipper rekening te houden met uw voorkeuren en aankoopgedrag. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met Clipper heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft.

 

Indien u niet (langer) aanbiedingen of informatie van Clipper wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door een brief te sturen naar Clipper, Postbus 40, 5700 AA  Helmond, dan wel een e-mailbericht aan privacy@platogroup.eu.

 

Soms worden Persoonsgegevens door Clipper gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date. Clipper verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Clipper heeft alle nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de door haar verkregen persoonsgegevens te beschermen. Ten aanzien van de persoonsgegevens die Clipper (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen in de gesloten bewerkersovereenkomst. Tevens wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, is gegevens delen uitgezet en wordt er geen gebruik gemaakt van andere google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

 

Rechten van de gebruiker

Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, corrigeren, verwijderen, of overdragen, kan daartoe contact worden opgenomen met Clipper. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, overdraagbaarheid, of verwijdering kunnen zowel online (via privacy@platogroup.eu) als op het fysieke adres van Clipper worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door Clipper in behandeling genomen.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

 

Beveiliging

Clipper spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van Clipper en een firewall op haar server.

 

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van Clipper kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Clipper geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. Clipper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

 

 

Wijzigingen

Clipper behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door Clipper op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacy statement van Clipper.

 

Klacht

Wij helpen je natuurlijk ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Clipper, dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via privacy@platogroup.eu, dan wel Clipper, Haverdijk 7, 5704 RC  Helmond.

 

Het huidige Privacy statement is laatstelijk bijgewerkt op 3 februari 2022.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

T: 0492 530 230 (bereikbaar tussen 8.00 en 17.00)

LogoTool