Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Clipper B.V. (Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven)


PDF Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Clipper

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld):

1.1 "Aanbod": door CLIPPER aangeboden Diensten en/of Producten, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek;

1.2 "Aanvaarding": de acceptatie door Opdrachtgever van het Aanbod van CLIPPER, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze Aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.
1.3 "Algemene voorwaarden": de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CLIPPER B.V.

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Dienst": door CLIPPER aangeboden, dan wel geleverde Diensten, waaronder begrepen adviezen;

1.6 "Ex Works": CLIPPER levert af magazijn/fabriek. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de logistieke handelingen vanaf het moment dat af magazijn/fabriek geleverd is (conform Incoterms 2010). Op dat moment gaat ook het risico ten aanzien van de Producten over.

1.7 "CLIPPER": CLIPPER B.V., leverancier van onder andere relatiegeschenken en promotionele artikelen, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17066767, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;

1.8 "Incoterms": internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) the world business organization. Beschikbaar op: www.iccwbo.org. Voor uitleg van handelstermen in deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is de meest recente editie van de Incoterms zoals uitgegeven door de ICC bepalend;

1.9 "Opdracht": een Opdracht c.q. order welke door Opdrachtgever wordt verstrekt aan CLIPPER inzake de levering van Producten en/of Diensten die door CLIPPER worden aangeboden;

1.10 "Opdrachtgever": de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Opdracht c.q. order aan CLIPPER verstrekt, dan wel haar Aanbod accepteert inzake de levering van Producten en/of Diensten die door CLIPPER worden aangeboden;

1.11 "Overeenkomst": koopovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht en/of overeenkomst van aanneming van werk en/of Overeenkomst op afstand gesloten tussen Partijen;

1.12 "Overeenkomst op afstand": een Overeenkomst waarbij in het kader van een door CLIPPER georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.13 "Partijen": CLIPPER en Opdrachtgever.

1.14 "Product": door CLIPPER aangeboden, dan wel geleverde relatiegeschenken en andere door CLIPPER aangeboden artikelen en zaken, waaronder begrepen creatieve uitingen;

1.15
"Schriftelijk": per post of e-mail bericht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door CLIPPER gedane Aanbiedingen, haar offertes, opdrachtbevestigingen, aanvragen, alle onderhandelingen tussen CLIPPER en Opdrachtgever en op alle door CLIPPER gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van door CLIPPER ingeschakelde derden.

2.2 Opdrachtgever verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene voorwaarden - in hard copy of digitaal - van CLIPPER te hebben ontvangen.
2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voor de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.4 Van de Algemene voorwaarden afwijkende bedingen binden CLIPPER slechts na Schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de Overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. De overige bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

2.5 Verwijzing van Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden wordt door CLIPPER uitdrukkelijk afgewezen, tenzij zulks - voor elk geval afzonderlijk - uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.

2.6 CLIPPER behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Opdrachtgever van wijzigingen op de hoogte houden.

2.7 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst,

2.8 Indien CLIPPER op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

2.9 Indien een der bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

2.10 Indien CLIPPER met Opdrachtgever meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of CLIPPER dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan.

Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen van CLIPPER, en tevens de daarbij door CLIPPER verstrekte prijslijsten, brochures en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn voor CLIPPER geheel vrijblijvend.

3.2 Indien een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft CLIPPER het recht het Aanbod binnen 2 Dagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen.

3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, prijslijsten, brochures en verdere aan of door CLIPPER verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden CLIPPER niet.

3.4 CLIPPER behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de producten die zijn afgebeeld in de catalogus, brochures, op de website, et cetera.

3.5 Een Overeenkomst tussen CLIPPER en Opdrachtgever komt tot stand na Aanbod van CLIPPER en Aanvaarding van dat Aanbod door Opdrachtgever.

3.6 (Mondelinge) afspraken gemaakt tussen Partijen, na de totstandkoming van de Overeenkomst worden pas van kracht na Schriftelijke bevestiging door beide Partijen.

3.7 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is CLIPPER bevoegd tussenpersonen of derden in te schakelen.

3.8 Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van CLIPPER, of tussenpersonen/of derden door CLIPPER ingeschakeld, binden CLIPPER slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De bij het Aanbod  opgegeven prijzen of met CLIPPER overeengekomen prijzen gelden exclusief BTW, af fabriek, in de valuta zoals op de aanbieding vermeld en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

4.2 De prijzen op de website van CLIPPER zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

4.3 CLIPPER is gerechtigd te allen tijde de prijzen van de Producten aan te passen.

4.4 CLIPPER heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts vanaf bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Indien Opdrachtgever de bestelling conform de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan CLIPPER alle met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst, redelijkerwijs reeds gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van CLIPPER op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

5.2 Annulering door de Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden aan het adres van CLIPPER.

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling

6.1 CLIPPER spant zich in de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

6.2 CLIPPER spant zich in alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van CLIPPER, diens Producten en/of Diensten.

6.3 In geval van een Overeenkomst inzake productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele Producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte Producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke Producten of Productaanvragen van niet concreet omschreven Producten door CLIPPER, is Opdrachtgever - in alle gevallen welke niet resulteren in daadwerkelijke levering van Producten door CLIPPER - gehouden de door CLIPPER verrichte werkzaamheden te vergoeden overeenkomstig het tussen Partijen overeengekomen uurtarief, of bij gebreke daarvan het gebruikelijke tarief dat CLIPPER hanteert.


Artikel 7 Keuringen Producten

7.1 Indien met Opdrachtgever keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij CLIPPER gebruikelijke keuringsmethode, - procedures en - termijnen. Indien er enige vertraging optreedt door het handelen van Opdrachtgever zal de levertermijn aangepast kunnen worden door CLIPPER.

7.2 Indien CLIPPER aan  Opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en Opdrachtgever binnen 14 Dagen na dagtekening van deze uitnodiging geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de Producten (/Diensten)  geacht te zijn goedgekeurd.

7.3 CLIPPER zal gelegenheid worden gegeven om aan opmerkingen en bezwaren van  Opdrachtgever ten aanzien van de keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de Producten (/Diensten)  door  Opdrachtgever afgekeurd of geweigerd kunnen worden. CLIPPER dient schriftelijk op de hoogte te worden gesteld door Opdrachtgever aangaande eventuele opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever betreffende de geleverde Producten (/Diensten) nadat de keuring heeft plaatsgevonden. Indien eventuele opmerkingen en bezwaren niet binnen 14 Dagen na datum van de keuring Schriftelijk worden gemeld aan CLIPPER, worden de geleverde Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 8 Leveringen en levertijd

8.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient CLIPPER derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet haar een additionele redelijke termijn worden gegund om alsnog tot levering over te gaan voordat zij in verzuim kan komen te verkeren.

8.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst,

b. de dag van ontvangst door CLIPPER van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke,

c. de dag van ontvangst door CLIPPER van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan,

d. de dag na ontvangst van goedkeuring van de drukproef.

8.3 CLIPPER behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

8.4 Het in gedeelten zenden van Producten door CLIPPER is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

8.5 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door CLIPPER opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works), exclusief omzetbelasting en verzekering.

8.6 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal levering van Producten af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works Helmond) van CLIPPER plaatsvinden. De Producten worden geacht door CLIPPER te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de Producten aan Opdrachtgever worden aangeboden en/of zodra de Producten in of op het vervoermiddel zijn geladen.

8.7 Het moment waarop de zaken aan Opdrachtgever af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works) ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van CLIPPER op Opdrachtgever.

8.8 Indien levering van de Producten door  Opdrachtgever wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan CLIPPER direct aanspraak maken op betaling. CLIPPER zal de Producten  bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever tot nader order.

8.9 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van CLIPPER komt.

8.10 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen kiest CLIPPER naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.11 Levering door bezorging op een door Opdrachtgever aan te wijzen adres, geschiedt slechts indien Partijen vooraf Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.

8.12 De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke wordt, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, door CLIPPER bepaald, evenwel zonder dat CLIPPER - behoudens een dwingendrechtelijke verplichting tot schadevergoeding - dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.

8.13 Indien CLIPPER aan Opdrachtgever monsters ter beschikking stelt, mag Opdrachtgever de monsters binnen 14 Dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren aan CLIPPER waarna de factuur gecrediteerd wordt.

8.14 Indien CLIPPER een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren Producten  kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in art. 7 is van overeenkomstige toepassing.

8.15 Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd niet door Opdrachtgever zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen en wel voor zijn rekening en risico. CLIPPER zal de Producten niet eerder dan nadat de additionele kosten van transport en opslag door Opdrachtgever zijn voldaan, aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien de Producten 30 Dagen na de oorspronkelijke levering niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, heeft CLIPPER het recht om na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de Producten. Opdrachtgever zal dienaangaande jegens CLIPPER geen vordering kunnen instellen. Een eventuele opbrengst daarvan wordt aan Opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle daarmee verband houdende kosten, onverminderd het recht van CLIPPER op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 9 Levering van bedrukte Producten

9.1 In geval de overeenkomst ziet op verkoop en levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, is Opdrachtgever verplicht tot en verantwoordelijk voor aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal, waaronder logo's, van goede kwaliteit.

9.2 CLIPPER is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden, indien zulks bij de totstandkoming van de overeenkomst  Schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht CLIPPER zich uiterlijk vijf weken na de totstandkoming van de Overeenkomst  daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever.

9.3 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht conform de in de Overeenkomst te bepalen prijs , tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Deze kosten worden vermeld op de aan Opdrachtgever verstrekte factuur.

Artikel 10 Reclames

10.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van levering te onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

10.2 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen Schriftelijk binnen 8 Dagen na levering van de Producten  te geschieden door Opdrachtgever aan CLIPPER.

10.3 Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen Schriftelijk binnen 8 Dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der Producten, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

10.4 Reclames ter zake van de hoogte van de door CLIPPER verzonden facturen dienen binnen 8 Dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

10.5 Reclamaties met betrekking tot door Opdrachtgever verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of Producten worden door CLIPPER niet geaccepteerd.

10.6 CLIPPER moet door Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om de gegrondheid van een klacht te verifiëren.

10.7 Door CLIPPER als ondeugdelijk erkende Producten  zullen door haar  hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

10.8 Terugzending mag slechts geschieden na Schriftelijke goedkeuring van CLIPPER, doch is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Opdrachtgever enige verbintenis jegens CLIPPER niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van CLIPPER en wel voor rekening en risico van Opdrachtgever.  Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de Producten  voor CLIPPER te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens CLIPPER volledig is nagekomen.

11.2 Zolang de eigendom van de Producten  niet op  Opdrachtgever is overgegaan, heeft

hij  niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden of verhuren en heeft hij niet de bevoegdheid om de Producten te bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van CLIPPER, in welk geval  Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan CLIPPER cedeert en aan CLIPPER op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan CLIPPER ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.

11.3 Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling CLIPPER op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende Producten  ter beschikking te stellen. Aan CLIPPER en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Opdrachtgever te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten  te verschaffen.

11.4 Opdrachtgever verplicht zich de belangen van CLIPPER in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan CLIPPER te cederen.


Artikel 12 Betaling

12.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan CLIPPER netto binnen 30 Dagen na factuurdatum te geschieden - contant of via een bankoverschrijving - , welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van Opdrachtgever ter zake van het afnemen van Producten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

12.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke Schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

12.4 CLIPPER is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij CLIPPER gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van CLIPPER vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

12.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen fatale termijn betaalt, is deze automatisch in verzuim en dient deze aan CLIPPER een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke rente als bepaald in artikel 6:119 BW indien sprake is van natuurlijk persoon en als bepaald in artikel 6:119a BW indien het een handelsovereenkomst betreft zoals in dat artikel bepaald.

12.6 De kosten van buitengerechtelijke invordering dient Opdrachtgever die in verzuim is geheel aan CLIPPER te vergoeden. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die een natuurlijk persoon moet voldoen, wordt vastgesteld conform de staffel als vastgelegd in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Op basis van dit Besluit bedraagt de minimum vergoeding van incassokosten €40,-. De buitengerechtelijke incassokosten voor een onderneming, niet zijnde een natuurlijk persoon of een eenmanszaak, bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €150,-.

12.7 Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij CLIPPER op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van CLIPPER, is CLIPPER slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interesten, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van CLIPPER, dan wel van personen door CLIPPER tot uitvoering van de Overeenkomst gebezigd,  tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door CLIPPER geleverde Producten/Diensten in verband waarmede de schade is ontstaan.

13.2 Iedere aansprakelijkheid van CLIPPER voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door Opdrachtgever en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Indien Opdrachtgever Producten/Diensten , waaromtrent CLIPPER hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht CLIPPER te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door CLIPPER aan de wederpartij geleverde Producten/Diensten

13.4 Opdrachtgever is gehouden CLIPPER te vrijwaren voor alle kosten en schade, waarin CLIPPER mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen terzake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten.

13.5 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van CLIPPER en betreffende de vrijwaring van CLIPPER voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van CLIPPER als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten CLIPPER aansprakelijk kan zijn.

13.6 Voor zover niet anders uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze Algemene voorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.


Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval van een tekortkoming door een van beide Partijen in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de Overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de Overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van  Opdrachtgever tot betaling aan CLIPPER van de tot het moment van ontbinding reeds geleverde goederen.

14.2 Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van CLIPPER wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:

a. schade tengevolge van natuurrampen en/of stormschade

b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

d. verlies of beschadiging van goederen bij transport

e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers

f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden

g. verbod tot of belemmering van levering aan CLIPPER opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij CLIPPER is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt

h. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen

i. brand of ongevallen in het bedrijf van CLIPPER

j. niet of niet tijdige levering aan CLIPPER door toeleveranciers

k. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie

14.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft CLIPPER ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Opdrachtgever dit Schriftelijk mede te delen.

14.4 Indien CLIPPER in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan CLIPPER.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Een Overeenkomst eindigt met de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip.

15.2 Indien Opdrachtgever met tijdige betaling binnen de fatale termijn of nakoming van andere verplichtingen jegens CLIPPER in gebreke blijft, is CLIPPER na voorafgaande Schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 14 Dagen, behoudens in de gevallen waarin de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden een duidelijke fatale termijn voor nakoming bevatten, in welk geval het navolgende onmiddellijk geldt, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van CLIPPER op volledige vergoeding van kosten, schade en interesten.

15.3 Eenzelfde bevoegdheid als in art. 15.2 komt CLIPPER maar zonder het vereiste van ingebrekestelling toe indien door Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling is aangevraagd dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin naar het oordeel van CLIPPER sprake is van verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

Artikel 16 Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van het Product/de Dienst of bedrijf van CLIPPER (werkproces, procédé en prijsstelling), die door CLIPPER aan Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

16.2 Monden onderhandelingen tussen Partijen niet uit in een Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door CLIPPER aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords en zal Opdrachtgever alle informatie en alle gegevensdragers, in de ruimste zin des woords, alsmede de afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto's, prototypes, maquettes, moodboards, enzovoorts aan CLIPPER zo spoedig mogelijk retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct vernietigen.

16.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van CLIPPER afkomstige verstrekte stukken zoals tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, foto's, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, afbeeldingen, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures, catalogussen  enzovoorts, die door CLIPPER worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld en ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, geestelijk en fysiek eigendom van CLIPPER en mogen derhalve behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van CLIPPER, voor geen ander doel dan uitvoering van de Overeenkomst tussen CLIPPER en Opdrachtgever gebruikt worden.

16.4 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt CLIPPER zich de rechten en bevoegdheden voor die CLIPPER toekomen op grond van de Auteurswet.

16.5 De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords - is zowel tijdens als na uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan CLIPPER voorbehouden.

16.6 Opdrachtgever vrijwaart CLIPPER voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van Opdrachtgever, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

16.7 CLIPPER verstrekt Opdrachtgever een gebruikerslicentie ten aanzien van haar adviezen conform de overeengekomen bestemming.

16.8 CLIPPER is gerechtigd om, vanaf het moment van het leveren van de Producten, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures en catalogussen en dergelijke, deze te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, publiciteit en promotie, alsmede om deze bij exposities tentoon te stellen.

Artikel 17 Identiteit van CLIPPER

1.     Naam ondernemer: CLIPPER B.V.
2.     Vestigings- en bezoekadres: Haverdijk 7, 5704 RC Helmond, Bedr. terr. 9545 (Nederland)
3.     Telefoonnummer: + 31 (0) 492 530 230
4.     E-mailadres: verkoop@clippergifts.com
5.     KvK Handelsregistratienummer: 17066767

BTW-identificatienummer: NL008425590B01

Artikel 18 Boetebeding

18.1 Voor iedere inbreuk op de artikelen 7.1, 10.8 en 11.2 van deze Algemene Voorwaarden en de daarin genoemde verplichtingen, verbeurt Opdrachtgever aan CLIPPER een onmiddellijke, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare, niet voor verrekening of matiging vatbare boete van € 950,-- per overtreding, te vermeerderen met € 100,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van CLIPPER op volledige vergoeding van de schade ten gevolge van de inbreuk door Opdrachtgever.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op alle onderhandelingen en Overeenkomsten met CLIPPER , is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing.

19.2  Alle geschillen tussen Opdrachtgever en CLIPPER worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

19.3 Het Weens koopverdrag (CISG) gesloten op 11 april 1980 te Wenen is van toepassing.

19.4 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Uitsluitend de Nederlandse tekst van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zal verbindend zijn.

 

Versie 20161021

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Clipper B.V. (Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven)


PDF Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Clipper

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld):

1.1 "Aanbod": door CLIPPER aangeboden Diensten en/of Producten, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek;

1.2 "Aanvaarding": de acceptatie door Opdrachtgever van het Aanbod van CLIPPER, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze Aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.
1.3 "Algemene voorwaarden": de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CLIPPER B.V.

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Dienst": door CLIPPER aangeboden, dan wel geleverde Diensten, waaronder begrepen adviezen;

1.6 "Ex Works": CLIPPER levert af magazijn/fabriek. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de logistieke handelingen vanaf het moment dat af magazijn/fabriek geleverd is (conform Incoterms 2010). Op dat moment gaat ook het risico ten aanzien van de Producten over.

1.7 "CLIPPER": CLIPPER B.V., leverancier van onder andere relatiegeschenken en promotionele artikelen, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17066767, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;

1.8 "Incoterms": internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) the world business organization. Beschikbaar op: www.iccwbo.org. Voor uitleg van handelstermen in deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is de meest recente editie van de Incoterms zoals uitgegeven door de ICC bepalend;

1.9 "Opdracht": een Opdracht c.q. order welke door Opdrachtgever wordt verstrekt aan CLIPPER inzake de levering van Producten en/of Diensten die door CLIPPER worden aangeboden;

1.10 "Opdrachtgever": de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Opdracht c.q. order aan CLIPPER verstrekt, dan wel haar Aanbod accepteert inzake de levering van Producten en/of Diensten die door CLIPPER worden aangeboden;

1.11 "Overeenkomst": koopovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht en/of overeenkomst van aanneming van werk en/of Overeenkomst op afstand gesloten tussen Partijen;

1.12 "Overeenkomst op afstand": een Overeenkomst waarbij in het kader van een door CLIPPER georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.13 "Partijen": CLIPPER en Opdrachtgever.

1.14 "Product": door CLIPPER aangeboden, dan wel geleverde relatiegeschenken en andere door CLIPPER aangeboden artikelen en zaken, waaronder begrepen creatieve uitingen;

1.15
"Schriftelijk": per post of e-mail bericht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door CLIPPER gedane Aanbiedingen, haar offertes, opdrachtbevestigingen, aanvragen, alle onderhandelingen tussen CLIPPER en Opdrachtgever en op alle door CLIPPER gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van door CLIPPER ingeschakelde derden.

2.2 Opdrachtgever verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene voorwaarden - in hard copy of digitaal - van CLIPPER te hebben ontvangen.
2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voor de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.4 Van de Algemene voorwaarden afwijkende bedingen binden CLIPPER slechts na Schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de Overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. De overige bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

2.5 Verwijzing van Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden wordt door CLIPPER uitdrukkelijk afgewezen, tenzij zulks - voor elk geval afzonderlijk - uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.

2.6 CLIPPER behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Opdrachtgever van wijzigingen op de hoogte houden.

2.7 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst,

2.8 Indien CLIPPER op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

2.9 Indien een der bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

2.10 Indien CLIPPER met Opdrachtgever meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of CLIPPER dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan.

Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen van CLIPPER, en tevens de daarbij door CLIPPER verstrekte prijslijsten, brochures en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn voor CLIPPER geheel vrijblijvend.

3.2 Indien een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft CLIPPER het recht het Aanbod binnen 2 Dagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen.

3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, prijslijsten, brochures en verdere aan of door CLIPPER verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden CLIPPER niet.

3.4 CLIPPER behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de producten die zijn afgebeeld in de catalogus, brochures, op de website, et cetera.

3.5 Een Overeenkomst tussen CLIPPER en Opdrachtgever komt tot stand na Aanbod van CLIPPER en Aanvaarding van dat Aanbod door Opdrachtgever.

3.6 (Mondelinge) afspraken gemaakt tussen Partijen, na de totstandkoming van de Overeenkomst worden pas van kracht na Schriftelijke bevestiging door beide Partijen.

3.7 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is CLIPPER bevoegd tussenpersonen of derden in te schakelen.

3.8 Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van CLIPPER, of tussenpersonen/of derden door CLIPPER ingeschakeld, binden CLIPPER slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De bij het Aanbod  opgegeven prijzen of met CLIPPER overeengekomen prijzen gelden exclusief BTW, af fabriek, in de valuta zoals op de aanbieding vermeld en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

4.2 De prijzen op de website van CLIPPER zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

4.3 CLIPPER is gerechtigd te allen tijde de prijzen van de Producten aan te passen.

4.4 CLIPPER heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts vanaf bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Indien Opdrachtgever de bestelling conform de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan CLIPPER alle met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst, redelijkerwijs reeds gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van CLIPPER op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

5.2 Annulering door de Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden aan het adres van CLIPPER.

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling

6.1 CLIPPER spant zich in de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

6.2 CLIPPER spant zich in alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van CLIPPER, diens Producten en/of Diensten.

6.3 In geval van een Overeenkomst inzake productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele Producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte Producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke Producten of Productaanvragen van niet concreet omschreven Producten door CLIPPER, is Opdrachtgever - in alle gevallen welke niet resulteren in daadwerkelijke levering van Producten door CLIPPER - gehouden de door CLIPPER verrichte werkzaamheden te vergoeden overeenkomstig het tussen Partijen overeengekomen uurtarief, of bij gebreke daarvan het gebruikelijke tarief dat CLIPPER hanteert.


Artikel 7 Keuringen Producten

7.1 Indien met Opdrachtgever keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij CLIPPER gebruikelijke keuringsmethode, - procedures en - termijnen. Indien er enige vertraging optreedt door het handelen van Opdrachtgever zal de levertermijn aangepast kunnen worden door CLIPPER.

7.2 Indien CLIPPER aan  Opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en Opdrachtgever binnen 14 Dagen na dagtekening van deze uitnodiging geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de Producten (/Diensten)  geacht te zijn goedgekeurd.

7.3 CLIPPER zal gelegenheid worden gegeven om aan opmerkingen en bezwaren van  Opdrachtgever ten aanzien van de keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de Producten (/Diensten)  door  Opdrachtgever afgekeurd of geweigerd kunnen worden. CLIPPER dient schriftelijk op de hoogte te worden gesteld door Opdrachtgever aangaande eventuele opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever betreffende de geleverde Producten (/Diensten) nadat de keuring heeft plaatsgevonden. Indien eventuele opmerkingen en bezwaren niet binnen 14 Dagen na datum van de keuring Schriftelijk worden gemeld aan CLIPPER, worden de geleverde Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 8 Leveringen en levertijd

8.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient CLIPPER derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet haar een additionele redelijke termijn worden gegund om alsnog tot levering over te gaan voordat zij in verzuim kan komen te verkeren.

8.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst,

b. de dag van ontvangst door CLIPPER van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke,

c. de dag van ontvangst door CLIPPER van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan,

d. de dag na ontvangst van goedkeuring van de drukproef.

8.3 CLIPPER behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

8.4 Het in gedeelten zenden van Producten door CLIPPER is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

8.5 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door CLIPPER opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works), exclusief omzetbelasting en verzekering.

8.6 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal levering van Producten af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works Helmond) van CLIPPER plaatsvinden. De Producten worden geacht door CLIPPER te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de Producten aan Opdrachtgever worden aangeboden en/of zodra de Producten in of op het vervoermiddel zijn geladen.

8.7 Het moment waarop de zaken aan Opdrachtgever af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works) ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van CLIPPER op Opdrachtgever.

8.8 Indien levering van de Producten door  Opdrachtgever wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan CLIPPER direct aanspraak maken op betaling. CLIPPER zal de Producten  bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever tot nader order.

8.9 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van CLIPPER komt.

8.10 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen kiest CLIPPER naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.11 Levering door bezorging op een door Opdrachtgever aan te wijzen adres, geschiedt slechts indien Partijen vooraf Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.

8.12 De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke wordt, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, door CLIPPER bepaald, evenwel zonder dat CLIPPER - behoudens een dwingendrechtelijke verplichting tot schadevergoeding - dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.

8.13 Indien CLIPPER aan Opdrachtgever monsters ter beschikking stelt, mag Opdrachtgever de monsters binnen 14 Dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren aan CLIPPER waarna de factuur gecrediteerd wordt.

8.14 Indien CLIPPER een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren Producten  kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in art. 7 is van overeenkomstige toepassing.

8.15 Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd niet door Opdrachtgever zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen en wel voor zijn rekening en risico. CLIPPER zal de Producten niet eerder dan nadat de additionele kosten van transport en opslag door Opdrachtgever zijn voldaan, aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien de Producten 30 Dagen na de oorspronkelijke levering niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, heeft CLIPPER het recht om na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de Producten. Opdrachtgever zal dienaangaande jegens CLIPPER geen vordering kunnen instellen. Een eventuele opbrengst daarvan wordt aan Opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle daarmee verband houdende kosten, onverminderd het recht van CLIPPER op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 9 Levering van bedrukte Producten

9.1 In geval de overeenkomst ziet op verkoop en levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, is Opdrachtgever verplicht tot en verantwoordelijk voor aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal, waaronder logo's, van goede kwaliteit.

9.2 CLIPPER is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden, indien zulks bij de totstandkoming van de overeenkomst  Schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht CLIPPER zich uiterlijk vijf weken na de totstandkoming van de Overeenkomst  daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever.

9.3 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht conform de in de Overeenkomst te bepalen prijs , tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Deze kosten worden vermeld op de aan Opdrachtgever verstrekte factuur.

Artikel 10 Reclames

10.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van levering te onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

10.2 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen Schriftelijk binnen 8 Dagen na levering van de Producten  te geschieden door Opdrachtgever aan CLIPPER.

10.3 Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen Schriftelijk binnen 8 Dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der Producten, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

10.4 Reclames ter zake van de hoogte van de door CLIPPER verzonden facturen dienen binnen 8 Dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

10.5 Reclamaties met betrekking tot door Opdrachtgever verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of Producten worden door CLIPPER niet geaccepteerd.

10.6 CLIPPER moet door Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om de gegrondheid van een klacht te verifiëren.

10.7 Door CLIPPER als ondeugdelijk erkende Producten  zullen door haar  hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

10.8 Terugzending mag slechts geschieden na Schriftelijke goedkeuring van CLIPPER, doch is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Opdrachtgever enige verbintenis jegens CLIPPER niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van CLIPPER en wel voor rekening en risico van Opdrachtgever.  Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de Producten  voor CLIPPER te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens CLIPPER volledig is nagekomen.

11.2 Zolang de eigendom van de Producten  niet op  Opdrachtgever is overgegaan, heeft

hij  niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden of verhuren en heeft hij niet de bevoegdheid om de Producten te bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van CLIPPER, in welk geval  Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan CLIPPER cedeert en aan CLIPPER op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan CLIPPER ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.

11.3 Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling CLIPPER op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende Producten  ter beschikking te stellen. Aan CLIPPER en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Opdrachtgever te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten  te verschaffen.

11.4 Opdrachtgever verplicht zich de belangen van CLIPPER in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan CLIPPER te cederen.


Artikel 12 Betaling

12.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan CLIPPER netto binnen 30 Dagen na factuurdatum te geschieden - contant of via een bankoverschrijving - , welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van Opdrachtgever ter zake van het afnemen van Producten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

12.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke Schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

12.4 CLIPPER is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij CLIPPER gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van CLIPPER vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

12.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen fatale termijn betaalt, is deze automatisch in verzuim en dient deze aan CLIPPER een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke rente als bepaald in artikel 6:119 BW indien sprake is van natuurlijk persoon en als bepaald in artikel 6:119a BW indien het een handelsovereenkomst betreft zoals in dat artikel bepaald.

12.6 De kosten van buitengerechtelijke invordering dient Opdrachtgever die in verzuim is geheel aan CLIPPER te vergoeden. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die een natuurlijk persoon moet voldoen, wordt vastgesteld conform de staffel als vastgelegd in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Op basis van dit Besluit bedraagt de minimum vergoeding van incassokosten €40,-. De buitengerechtelijke incassokosten voor een onderneming, niet zijnde een natuurlijk persoon of een eenmanszaak, bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €150,-.

12.7 Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij CLIPPER op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van CLIPPER, is CLIPPER slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interesten, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van CLIPPER, dan wel van personen door CLIPPER tot uitvoering van de Overeenkomst gebezigd,  tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door CLIPPER geleverde Producten/Diensten in verband waarmede de schade is ontstaan.

13.2 Iedere aansprakelijkheid van CLIPPER voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door Opdrachtgever en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Indien Opdrachtgever Producten/Diensten , waaromtrent CLIPPER hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht CLIPPER te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door CLIPPER aan de wederpartij geleverde Producten/Diensten

13.4 Opdrachtgever is gehouden CLIPPER te vrijwaren voor alle kosten en schade, waarin CLIPPER mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen terzake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten.

13.5 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van CLIPPER en betreffende de vrijwaring van CLIPPER voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van CLIPPER als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten CLIPPER aansprakelijk kan zijn.

13.6 Voor zover niet anders uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze Algemene voorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.


Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval van een tekortkoming door een van beide Partijen in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de Overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de Overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van  Opdrachtgever tot betaling aan CLIPPER van de tot het moment van ontbinding reeds geleverde goederen.

14.2 Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van CLIPPER wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:

a. schade tengevolge van natuurrampen en/of stormschade

b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

d. verlies of beschadiging van goederen bij transport

e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers

f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden

g. verbod tot of belemmering van levering aan CLIPPER opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij CLIPPER is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt

h. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen

i. brand of ongevallen in het bedrijf van CLIPPER

j. niet of niet tijdige levering aan CLIPPER door toeleveranciers

k. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie

14.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft CLIPPER ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Opdrachtgever dit Schriftelijk mede te delen.

14.4 Indien CLIPPER in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan CLIPPER.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Een Overeenkomst eindigt met de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip.

15.2 Indien Opdrachtgever met tijdige betaling binnen de fatale termijn of nakoming van andere verplichtingen jegens CLIPPER in gebreke blijft, is CLIPPER na voorafgaande Schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 14 Dagen, behoudens in de gevallen waarin de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden een duidelijke fatale termijn voor nakoming bevatten, in welk geval het navolgende onmiddellijk geldt, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van CLIPPER op volledige vergoeding van kosten, schade en interesten.

15.3 Eenzelfde bevoegdheid als in art. 15.2 komt CLIPPER maar zonder het vereiste van ingebrekestelling toe indien door Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling is aangevraagd dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin naar het oordeel van CLIPPER sprake is van verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

Artikel 16 Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van het Product/de Dienst of bedrijf van CLIPPER (werkproces, procédé en prijsstelling), die door CLIPPER aan Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

16.2 Monden onderhandelingen tussen Partijen niet uit in een Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door CLIPPER aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords en zal Opdrachtgever alle informatie en alle gegevensdragers, in de ruimste zin des woords, alsmede de afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto's, prototypes, maquettes, moodboards, enzovoorts aan CLIPPER zo spoedig mogelijk retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct vernietigen.

16.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van CLIPPER afkomstige verstrekte stukken zoals tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, foto's, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, afbeeldingen, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures, catalogussen  enzovoorts, die door CLIPPER worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld en ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, geestelijk en fysiek eigendom van CLIPPER en mogen derhalve behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van CLIPPER, voor geen ander doel dan uitvoering van de Overeenkomst tussen CLIPPER en Opdrachtgever gebruikt worden.

16.4 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt CLIPPER zich de rechten en bevoegdheden voor die CLIPPER toekomen op grond van de Auteurswet.

16.5 De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords - is zowel tijdens als na uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan CLIPPER voorbehouden.

16.6 Opdrachtgever vrijwaart CLIPPER voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van Opdrachtgever, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

16.7 CLIPPER verstrekt Opdrachtgever een gebruikerslicentie ten aanzien van haar adviezen conform de overeengekomen bestemming.

16.8 CLIPPER is gerechtigd om, vanaf het moment van het leveren van de Producten, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures en catalogussen en dergelijke, deze te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, publiciteit en promotie, alsmede om deze bij exposities tentoon te stellen.

Artikel 17 Identiteit van CLIPPER

1.     Naam ondernemer: CLIPPER B.V.
2.     Vestigings- en bezoekadres: Haverdijk 7, 5704 RC Helmond, Bedr. terr. 9545 (Nederland)
3.     Telefoonnummer: + 31 (0) 492 530 230
4.     E-mailadres: verkoop@clippergifts.com
5.     KvK Handelsregistratienummer: 17066767

BTW-identificatienummer: NL008425590B01

Artikel 18 Boetebeding

18.1 Voor iedere inbreuk op de artikelen 7.1, 10.8 en 11.2 van deze Algemene Voorwaarden en de daarin genoemde verplichtingen, verbeurt Opdrachtgever aan CLIPPER een onmiddellijke, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare, niet voor verrekening of matiging vatbare boete van € 950,-- per overtreding, te vermeerderen met € 100,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van CLIPPER op volledige vergoeding van de schade ten gevolge van de inbreuk door Opdrachtgever.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op alle onderhandelingen en Overeenkomsten met CLIPPER , is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing.

19.2  Alle geschillen tussen Opdrachtgever en CLIPPER worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

19.3 Het Weens koopverdrag (CISG) gesloten op 11 april 1980 te Wenen is van toepassing.

19.4 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Uitsluitend de Nederlandse tekst van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zal verbindend zijn.

 

Versie 20161021

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

T: 0492 530 230 (bereikbaar tussen 8.00 en 17.00)

LogoTool